จุดเด่น

 • ได้เงินเร็วกว่ากู้ธนาคาร
 • วงเงินเป็นไปตามราคาตลาด
 • คิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
 • ทยอยชำระยาวถึง 3 ปี
 • ค่าธรรมเนียมชัดเจน ไม่บวกเพิ่ม
 • ไถ่ถอนหลักประกันเมื่อไหร่ก็ได้
 • รักษาความลับของลูกค้าเป็นเรื่องสำคัญ
Loan Calculator ขอเงื่อนไขเบื้องต้น
แจ้งรายละเอียดทรัพย์เพื่อรับเงื่อนไข (Pre-approved) เบื้องต้น

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • วงเงิน

  ไม่เกิน 50% ของราคาประเมิน ขั้นต่ำ 5 ล้านบาทและ ไม่มีเพดานวงเงินสูงสุด

 • ระยะเวลา

  ไม่เกิน 3 ปี

 • การชำระเงินต้น

  ชำระรายปี ขั้นต่ำ 20% ของวงเงิน ที่เหลือชำระสิ้นปีสุดท้าย

 • การชำระดอกเบี้ย

  ชำระล่วงหน้าขั้นต่ำ 1 ปี เมื่อเบิกวงเงิน หรือเมื่อครบ กำหนด ทุก 1 ปี คืนตามสัดส่วนเมื่อมีการชำระเงินต้นล่วงหน้า

ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

 • ดอกเบี้ย

  คงที่ไม่เกิน 12% ต่อปี

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าธรรมเนียมการกู้

  1.5% ของวงเงิน (ชำระครั้งเดียวเมื่อเบิก)

 • ค่าธรรมเนียมชําระคืนเงินต้นก่อนกําหนด

  2% ของเงินต้นที่ชำระก่อนกำหนด (ชำระเมื่อมีการชำระก่อนกำหนด)

 • ค่าธรรมเนียมกันเงิน

  2% ของวงเงินที่ไม่ได้เบิกใช้ (ชำระ ณ วันทำสัญญา ได้คืนเมื่อเบิกวงเงิน)

 • ค่าต่ออายุสัญญา

  1% ของวงเงินที่ต่อ (ชำระเมื่อมีการต่อสัญญา)

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 • ค่าจำนอง

  1% ของวงเงิน (สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท/ครั้ง ยกเว้นหลักทรัพย์ที่เป็นคอนโด)

 • ค่าสำรวจ

  สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท/ครั้ง (คิดตามระยะทาง)

 • ค่าประเมิน

  เป็นไปตามที่ผู้ประเมินอิสระกำหนด เพื่อกำหนดวงเงินสินเชื่อ

 • ค่าเดินทางไปกรมที่ดิน

  สูงสุดไม่เกิน 12,000 บาท/ครั้ง (คิดตามระยะทาง) เพื่อเป็นค่าเดินทางในการจดทะเบียนนิติกรรม ที่กรมที่ดิน

 • ค่าอากรแสตมป์

  0.05% ของวงเงิน (ไม่เกิน 10,000 บาท)

 • ค่าประกันอัคคีภัย

  ขึ้นอยู่กับมูลค่าของหลักประกัน

ประเภททรัพย์ที่รับพิจารณา

 • รับเฉพาะโฉนดที่ดินเปล่า หรือเอกสารกรรมสิทธิ์ห้องชุดเท่านั้น ไม่รับ นส.3, นส.3 ก., หรือสิทธิการเช่า
 • รับพิจารณาพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล, และพื้นที่ในตัวเมืองชลบุรี, ระยอง, หัวหิน, ชะอำ, สุราษฎร์ธานี, ภูเก็ต, เชียงใหม่, พิษณุโลก, นครราชสีมา, ขอนแก่น, อุดรธานี และอุบลราชธานี ในรัศมีไม่เกิน 5 กม. จากเขตเมือง
 • ไม่รับที่ดินในพื้นที่เกษตร, อุตสาหกรรม, เขตป่าไม้, เขตป่าสงวนแห่งชาติ, เขตพื้นที่เขาใหญ่, พื้นที่ที่มีมลภาวะทางเสียง กลิ่น, พื้นที่ใกล้แหล่งเชื้อเพลิง, มีบ่อน้ำลึกเกินกว่า 5 เมตรในเขตที่ดินหรือมีสายไฟฟ้าแรงสูงผ่านเกิน 20% ของพื้นที่
 • ที่ดินต้องมีหน้ากว้างและความกว้างของทางสัญจรในแปลงที่ดินขั้นต่ำ 6 เมตร และมีทางออกสู่ทางสาธารณะที่มีเขตทางขั้นต่ำ 6 เมตร และรูปแปลงที่ดินสามารถพัฒนาในเชิงพาณิชย์หรือเป็นที่พักอาศัยได้
 • ที่ดินไม่สูงกว่าระดับน้ำทะเลเกิน 80 เมตร และไม่ลาดชันเกิน 35 องศา
 • มีสาธารณูปโภคพื้นฐานเข้าถึง เช่น ไฟฟ้า ประปา และสัญญาณโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ที่ดินที่มีสิ่งปลูกสร้างเชิงพาณิชย์จะพิจารณาเป็นรายกรณีไปและต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน มีใบอนุญาตก่อสร้างถูกต้องครบถ้วน ไม่ขัดต่อข้อกฎหมายใดๆ
 • ไม่รับทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างหรือยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ และที่ดินในโครงการจัดสรร
 • โครงการจัดสรรให้วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 2/3 ของราคาประเมินราชการ

เอกสารประกอบการพิจารณาการขอสินเชื่อ

บุคคลธรรมดา

 • บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต* (มีอายุคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน)
 • ทะเบียนสมรส/หย่า ** (ถ้ามี)
 • หนังสือยินยอมคู่สมรส*** (ถ้ามี) เพื่อกู้และจดจํานอง
 • บัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • รายงานเครดิตบูโร (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • อื่นๆ ตามร้องขอ

หมายเหตุ :

*
หน้าพาสปอร์ตและหน้าวีซ่า (ถ้ามี) พร้อมหน้าที่ลงตราประทับเข้าในราชอาณาจักร
**
ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ร้องขอให้คู่สมรสหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของผู้กู้ เป็นผู้กู้ร่วม
***
มีฟอร์มจากทางบริษัทฯ ให้

นิติบุคคล

 • หนังสือรับรองบริษัท (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • รายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ.5 (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตของกรรมการ**** (มีอายุคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน)
 • งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี ที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
 • แบบยื่นแสดงรายการเสียภาษี (ภ.ง.ด. 50)
 • บัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • รายงานเครดิตบูโร (ไม่เกิน 3 เดือน) (1)
 • อื่นๆ ตามร้องขอ

หมายเหตุ :

(1)
รายงานเครดิตบูโรของกรรมการผู้มีอำนาจ
****
ในกรณีกรรมการบริษัทที่กู้ร่วมกับบริษัทโดยใช้ทรัพย์ของบริษัทเป็นหลักประกันต้องให้กรรมการที่ไม่ได้กู้ร่วมเป็นผู้ลงนามในสัญญา และต้องมีรายงานการประชุมจากผู้ถือหุ้นรับรองการทำนิติกรรมที่กรมที่ดิน

เอกสารหลักประกัน

 • โฉนดที่ดิน
 • รายงานการประเมินโดยผู้ประเมินที่บริษัทฯ เลือก*
 • อื่นๆ ตามร้องขอ

หมายเหตุ :

* มีรายชื่อบริษัทประเมินให้เลือก

เพิ่มเติม :

 • เอกสารสำเนาทุกฉบับต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • เอกสารแปลเป็นภาษาไทย/อังกฤษ เมื่อเอกสารเป็นภาษาอื่นๆ