จุดเด่น

 • ดอกเบี้ยคิดแบบลดต้นลดดอก
 • กู้ได้แม้ติดเครดิตบูโร
 • รวดเร็ว รับเงินภายใน 7 วันหลังอนุมัติ
 • ไถ่ถอนก่อนกำหนดได้ทุกเมื่อ
 • รับหลักประกันเป็นอสังหาฯ เพื่อการพาณิชย์และอยู่อาศัย

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • วงเงิน

  ไม่เกิน 50% ของราคาประเมิน ขั้นต่ำ 5 ล้านบาท

 • หลักประกัน

  โฉนดที่ดินในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จังหวัดท่องเที่ยวหรือหัวเมืองใหญ่ที่สำคัญ

 • ระยะเวลา

  ไม่เกิน 3 ปี

 • การชำระเงินต้น

  ขั้นต่ำ 20% ของวงเงินทุก 1 ปี

 • การชำระดอกเบี้ย

  หักล่วงหน้าตลอดอายุสัญญาหรือขั้นต่ำ 1 ปี ชำระเมื่อเบิกวงเงิน หรือเมื่อครบกำหนดทุก 1 ปี คืนตามสัดส่วนเมื่อมีการชำระเงินต้นล่วงหน้า

ค่าใช้จ่าย

 • ดอกเบี้ย

  คงที่ไม่ต่ำกว่า 12% ต่อปี

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าธรรมเนียมการกู้

  1.5% ของวงเงิน (ชำระครั้งเดียวเมื่อเบิก)

 • ค่าปรับชำระคืนเงินต้นก่อนกำหนด

  2% ของเงินต้นที่ชำระก่อนกำหนด (ชำระเมื่อมีการชำระก่อนกำหนด)

 • ค่าธรรมเนียมกันเงิน

  2% ของวงเงินที่ไม่ได้เบิกใช้ (ชำระเมื่อเบิกวงเงินครั้งแรก)

 • ค่าต่ออายุสัญญา

  1% ของวงเงินที่ต่อ (ชำระเมื่อมีการต่อสัญญา)

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 • ค่าจำนอง

  1% ของวงเงิน (สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท/ครั้ง ยกเว้นหลักทรัพย์ที่เป็นคอนโด)

 • ค่าสำรวจ

  สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท/ครั้ง (คิดตามระยะทาง)

 • ค่าประเมิน

  เป็นไปตามที่ผู้ประเมินอิสระกำหนด เพื่อกำหนดวงเงินสินเชื่อ

 • ค่าเดินทางไปกรมที่ดิน

  สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท/ครั้ง (คิดตามระยะทาง) เพื่อเป็นค่าเดินทางในการจดทะเบียน นิติกรรมที่กรมที่ดิน

 • ค่าอากรแสตมป์

  0.05% ของวงเงิน (ไม่เกิน 10,000 บาท)

 • ค่าประกันอัคคีภัย

  ขึ้นอยู่กับมูลค่าของหลักประกัน

 • ค่าประกันชีวิต

  ขึ้นอยู่กับวงเงินสินเชื่อ ทุนประกันสูงสุด 10 ล้านบาท

ที่ดินที่รับพิจารณาขอสินเชื่อ

 • รับเฉพาะโฉนดที่ดิน (ไม่รับเอกสารสิทธิประเภทอื่น เช่น นส.3 ก หรือ สิทธิการเช่า)
 • รับเฉพาะที่ดินเปล่าทําเลเมืองในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จังหวัด ท่องเที่ยว หรือหัวเมืองใหญ่ที่สามารถพัฒนาในเชิงพาณิชย์
 • ที่ดินต้องมีหน้ากว้างขั้นตํ่า 12 เมตร และมีทางออกสู่ทางสาธารณะ เขตทางขั้นตํ่า 6 เมตร
 • ที่ดินไม่สูงกว่าระดับนํ้าทะเลเกิน 80 เมตร และไม่ให้ราคากรณีลาดชันเกิน 30 องศา
 • มีสาธารณูปโภคพื้นฐานเข้าถึง เช่น ไฟฟา ประปา และสัญญาณ โทรศัพท์ เป็นต้น
 • ไม่รับที่ดินที่พัฒนาเป็นโครงการคอนโด และ/หรืออยู่ระหว่างก่อสร้าง หรือยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ
 • ที่ดินที่มีสิ่งปลูกสร้างเชิงพาณิชย์จะพิจารณาเป็นรายกรณีไป และมีความสอดคล้องกับธุรกิจที่บริษัทฯ ทําอยู่
 • เป็นทรัพย์ที่สร้างกระแสเงินสดได้ด้วยตัวเอง

เอกสารประกอบการพิจารณาการขอสินเชื่อ

บุคคลธรรมดา

 • บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต* (มีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • ทะเบียนสมรส/หย่า ** (ถ้ามี)
 • หนังสือยินยอมคู่สมรส *** (ถ้ามี) เพื่อกู้และจดจำนอง
 • บัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • รายงานเครดิตบูโร
 • อื่นๆ ตามร้องขอ

หมายเหตุ :

*
หน้าพาสปอร์ตและหน้าวีซ่า (ถ้ามี) พร้อมหน้าที่ลงตราประทับเข้าในราชอาณาจักร
**
ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ร้องขอให้คู่สมรสหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของผู้กู้ เป็นผู้กู้ร่วม
***
มีฟอร์มจากทางบริษัทฯ ให้

นิติบุคคล

 • หนังสือรับรองบริษัท (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • รายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ.5
 • บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตของกรรมการ **** (มีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี ที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
 • แบบยื่นแสดงรายการเสียภาษี
 • บัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • รายงานเครดิตบูโร(1)
 • อื่นๆ ตามร้องขอ

หมายเหตุ :

(1)
รายงานเครดิตบูโรของกรรมการผู้มีอำนาจ
****
ในกรณีกรรมการบริษัทที่กู้ร่วมกับบริษัทโดยใช้ทรัพย์ของบริษัทเป็นหลักประกันต้องให้กรรมการที่ไม่ได้กู้ร่วมเป็นผู้ลงนามในสัญญา และต้องมีรายงานการประชุมจากผู้ถือหุ้นรับรองการทำนิติกรรมที่กรมที่ดิน

เอกสารหลักประกัน

 • โฉนดที่ดิน
 • รายงานการประเมิน โดยผู้ประเมินที่บริษัทเลือก*
 • อื่นๆ ตามร้องขอ

หมายเหตุ :

* มีรายชื่อบริษัทประเมินให้เลือก

เพิ่มเติม :

 • เอกสารสำเนาทุกฉบับต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • เอกสารแปลเป็นภาษาไทย/อังกฤษ เมื่อเอกสารเป็นภาษาอื่นๆ