อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
  • คงอัตราดอกเบี้ย MLR ที่ 5.25%
  • คงอัตราดอกเบี้ย MLR ที่ 5.47%
  • ลดดอกเบี้ย MLR จาก 6.25% เป็น 6.125% มีผลตั้งวันที่ 1 มิถุนายน 2563

SCB

5.25%

KBANK

5.47%

TBANK

6.125%

หมายเหตุ:

MBKG กล่างอ้างถึง MLRs ของ SCB, KBANK และ TBANK ที่อยู่ในสัญญาเงินกู้ ในกรณีมีการปลี่ยนแปลง ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบในวันที่มีผลของสัญญาเงินกู้อีกครั้ง

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามทีมงานได้ที่ MBKG.CM