อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
  • ขึ้นดอกเบี้ย MLR จาก 7.02% เป็น 7.27% มีผลตั้งแต่วันที่ 04 ตุลาคม 2566
  • ขึ้นดอกเบี้ย MLR จาก 7.475% เป็น 7.725% มีผลตั้งแต่วันที่ 03 ตุลาคม 2566
  • ขึ้นดอกเบี้ย MLR จาก 6.80% เป็น 7.05% มีผลตั้งแต่วันที่ 03 ตุลาคม 2566

KBANK

7.27%

ttb

7.725%

SCB

7.05%

หมายเหตุ:

MBKG กล่าวอ้างถึง MLRs ของ KBANK, ttb, SCB ที่อยู่ในสัญญาเงินกู้ ในกรณีมีการปลี่ยนแปลง ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบในวันที่มีผลของสัญญาเงินกู้อีกครั้ง

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามทีมงานได้ที่ MBKG.CARE