วันนี้ต้องการให้เราดูแลเรื่องอะไรดี?

แจ้งเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันอัคคีภัย

กรณีประกันอัคคีภัย หากท่านมีความประสงค์แจ้งเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนความเสียหายของหลักประกัน ท่านสามารถส่งเรื่องให้ทีม Care เพื่อตรวจสอบเลขที่กรมธรรม์และเป็นตัวแทนท่านส่งเรื่องกับบริษัทประกัน

แจ้งเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันชีวิต

กรณีลูกค้าซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ทายาทหรือญาติของผู้เอาประกันสามารถแจ้งทีม Care เพื่อช่วยประสานงานขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมประกันชีวิต และบริหารจัดการยอดคงเหลือในสัญญากู้ โดยทีมจะตรวจสอบเลขที่กรมธรรม์และเป็นตัวแทนท่านติดต่อบริษัทประกัน