นโยบายในการจัดทำรายงานประเมินมูลค่า
  • บริษัทจะเลือกผู้ประเมินจาก Short list ที่มีอยู่ทั้งหมด 6 ราย
  • กรณีผู้ขอสินเชื่อต้องการใช้ผู้ประเมินรายอื่นใน short list นอกเหนือจากรายที่บริษัทเลือกตามข้อ 1 ผู้ขอสินเชื่อสามารถแจ้งให้บริษัทรับทราบในขั้นตอนการจัดทำรายงานประเมินโดยบริษัทจะจัดให้ประเมินจากผู้ประเมินตามข้อ 1 และรายที่ผู้ขอสินเชื่อได้เลือก
  • กรณีสินเชื่อวงเงินมากกว่าที่กำหนดบริษัทสามารถเลือกใช้ผู้ประเมินมากกว่า 1 ราย
  • กรณีมีรายงานการประเมินมากกว่า 1 ราย บริษัทจะใช้มูลค่าเฉลี่ยจากรายงาน ทั้งหมดยกเว้นกรณีราคาต่างกันเกิน 15% บริษัทจะไม่ใช้รายงานของผู้ประเมิน ที่มีมูลค่าที่สูงกว่า
  • ในการพิจารณากำหนดวงเงินสินเชื่อบริษัทจะให้ความสำคัญกับมูลค่าที่ได้จากการวิเคราะห์ของบริษัทเอง โดยมีมูลค่าจากรายงานประเมินเป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจ
หมายเหตุ:

นโยบายอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า