ต่อยอดกู้ 1 ล้าน
รับเงินเร็วหลังอนุมัติ
ขึ้นอยู่กับมูลค่าทรัพย์
หมายเหตุ:
(1) โปรโมชั่นนี้เฉพาะลูกค้าที่ลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ โดยไม่ผ่านนายหน้าเท่านั้น
(2) ปิดบัญชีใน 3 ปีแรกมีค่าธรรมเนียมชําระคืนเงินกู้ก่อนกําหนด 2%
(3) ลูกค้าเป็นผู้สํารองจ่ายค่าประเมินล่วงหน้าบริษัทฯ จะคืนเงินค่าประเมินให้ตามจริงสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท ณ วันที่เบิกวงเงิน
(4) กรณีเบี้ยประกันชีวิตสูงกว่า 0.5% ของวงเงินสินเชื่อ ลูกค้าเป็นผู้ชําระส่วนต่าง
(5) เงื่อนไขอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กําหนด
Version: LPSTT-21/02
Public: 21/04

สนใจสมัคร SME Strong!