จุดเด่น

 • เป็นมิตรกับชาวต่างชาติ
 • ให้กู้ และชำระคืนเป็นสกุลเงินบาท
 • กู้ได้ แม้ไม่ได้พักอาศัยในประเทศ
 • ไม่ต้องมีใบอนุญาตทำงานหรือวีซ่าอยู่พำนักถาวร
 • รองรับผู้มีรายได้ในทุกสกุลเงิน
 • ชำระคืนผ่านโมบายแอปของธนาคาร หรือผ่านการโอนเงินระหว่างประเทศ
 • เลือกชำระคืนก่อนกำหนดได้

เงื่อนไข

 • วงเงิน

  ไม่เกิน 50% ของราคาประเมิน ขั้นต่ำ 1 ล้านบาท

 • หลักประกัน

  คอนโดมิเนียมในกรุงเทพฯ, ปริมณฑล, และพัทยา

 • สกุลเงิน

  เงินบาท

 • ระยะเวลา

  ไม่ต่ำกว่า 1 ปี สูงสุดไม่เกิน 10 ปี อายุผู้กู้ได้ถึง 70 ปี*

 • การชำระ

  ผ่อนรายเดือนเริ่มต้น 11,000 บาท** และสามารถกำหนดเงินงวดสุดท้ายสูงสุดไม่เกิน 50% ของวงเงินสินเชื่อ

หมายเหตุ :

*
อายุผู้กู้เมื่อสิ้นสุดสัญญา
**
ต้องมีการสมัครบริการชำระเงินผ่านการหักบัญชีอัตโนมัติกับธนาคารที่กำหนด

ตารางคํานวณเงินงวดผ่อนชําระรายเดือน

สําหรับวงเงินกู้ 1 ล้านบาท (อาจเปลี่ยนแปลงตามอัตราดอกเบี้ยปรับตัว)

ระยะเวลากู้ % สัดส่วนเงินงวดสุดท้ายต่อวงเงินกู้รวม
50% 40% 30% 20% 10% 0%
10 ปี 10,800 11,200 11,700 12,200 12,700 13,200
7 ปี 12,400 13,300 14,100 14,900 15,800 16,600
5 ปี 14,800 16,100 17,400 18,600 19,900 21,200
3 ปี 20,300 22,700 25,100 27,500 29,900 32,300
2 ปี 27,200 31,000 34,800 38,600 42,300 46,100
1 ปี 48,100 56,100 64,000 72,000 79,900 87,900

ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

 • ดอกเบี้ย

  MLR+3.4% ต่อปี* (อ้างอิงอัตราของธนาคารกสิกรไทย**)

 • ค่าธรรมเนียมการกู้

  1.5% ของวงเงิน***

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 • ค่าจดจำนอง

  1% ของวงเงิน, ชำระที่กรมที่ดิน

 • ค่าสำรวจ

  สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท/ครั้ง (คิดตามระยะทาง)

 • ค่าประเมิน

  เป็นไปตามที่ผู้ประเมินอิสระกำหนด เพื่อกำหนดวงเงินสินเชื่อ

 • ค่าเดินทางไปกรมที่ดิน

  สูงสุดไม่เกิน 12,000 บาท/ครั้ง (คิดตามระยะทาง) เพื่อเป็นค่าเดินทางในการจดทะเบียนนิติกรรม ที่กรมที่ดิน

 • ค่าอากรแสตมป์

  0.05% ของวงเงิน (ไม่เกิน 10,000 บาท)

 • ค่าประกันอัคคีภัย

  ขึ้นอยู่กับมูลค่าของหลักประกัน

 • เงื่อนไขอื่นๆ

  ค่าธรรมเนียมกันเงิน

  2% ของวงเงินที่ไม่ได้เบิกใช้ (ชำระ ณ วันทำสัญญา, ได้คืนเมื่อเบิกวงเงิน)

  ค่าธรรมเนียมชำระคืนเงินต้นก่อนกำหนด

  2% ของเงินต้นที่ชำระก่อนกำหนดภายใน 3 ปีแรก

*
กรณีไม่ได้สมัคร/ไม่สามารถเปิดใช้บริการชำระเงินผ่านการหักบัญชีอัตโนมัติ ดอกเบี้ยจะปรับเพิ่มขึ้น 1% ต่อปี
**
ปัจจุบัน MLR ของธนาคารกสิกรไทยอยู่ที่ 6.57% ณ วันที่ 30 มกราคม 2566 (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของธนาคารล่าสุด)
***
ขั้นต่ำ 30,000 บาท/สัญญา ขึ้นกับที่ตั้งหลักประกัน

หมายเหตุ :

เงื่อนไขข้างต้นใช้สำหรับการขอสินเชื่อที่มีวัตถุประสงค์เพื่อซื้อคอนโดมิเนียม เป็นที่อยู่อาศัยโดยผู้กู้และไม่เกิน 1 ยูนิต เท่านั้น กรณีอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมอาจปรับตามความเหมาะสม

เอกสารประกอบการพิจารณาการขอสินเชื่อ

บุคคลธรรมดา

 • บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต* (มีอายุคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน)
 • ทะเบียนสมรส/หย่า** (ถ้ามี)
 • หนังสือยินยอมคู่สมรส*** (ถ้ามี) เพื่อกู้และจดจำนอง
 • บัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • รายงานเครดิตบูโร (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • อื่นๆ ตามร้องขอ*****

หมายเหตุ :

*
- หน้าพาสปอร์ตและหน้าวีซ่า (ถ้ามี) พร้อมหน้าที่ลงตราประทับเข้าในราชอาณาจักร
- พาสปอร์ตที่ใช้ประกอบการพิจารณาสินเชื่อต้องเป็นเล่มเดียวกับที่ใช้ยื่นจดจำนอง ณ กรมที่ดิน
**
ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ร้องขอให้คู่สมรสหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของผู้กู้ เป็นผู้กู้ร่วม
***
มีฟอร์มจากทางบริษัทฯ ให้
*****
ในกรณีลูกค้ามีถิ่นพำนักถาวรต่างประเทศ ต้องมีใบเสร็จค่าสาธารณูปโภค (ไฟ, น้ำ, หรือโทรศัพท์) ที่ระบุแหล่งพำนัก ณ ประเทศนั้นๆ

นิติบุคคล

 • หนังสือรับรองบริษัท (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • รายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ.5 (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตของกรรมการ **** (มีอายุคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน)
 • งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี ที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
 • แบบยื่นแสดงรายการเสียภาษี (ภ.ง.ด. 50)
 • บัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • รายงานเครดิตบูโร (ไม่เกิน 3 เดือน) (1)
 • อื่นๆ ตามร้องขอ *****

หมายเหตุ :

(1)
รายงานเครดิตบูโรของกรรมการผู้มีอำนาจ
****
ในกรณีกรรมการบริษัทที่กู้ร่วมกับบริษัทโดยใช้ทรัพย์ของบริษัทเป็นหลักประกัน ต้องให้กรรมการที่ไม่ได้กู้ร่วมเป็นผู้ลงนามในสัญญา และต้องมีรายงานการประชุมจากผู้ถือหุ้นรับรองการทำนิติกรรมที่กรมที่ดิน
*****
ในกรณีลูกค้ามีถิ่นพำนักถาวรต่างประเทศ ต้องมีใบเสร็จค่าสาธารณูปโภค (ไฟ, น้ำ, หรือโทรศัพท์) ที่ระบุแหล่งพำนัก ณ ประเทศนั้นๆ

เอกสารหลักประกัน

 • เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด
 • รายงานการประเมิน โดยผู้ประเมินที่บริษัทฯ เลือก*
 • ใบเสร็จชำระค่าห้องชุด (ถ้ามี)
 • อื่นๆ ตามร้องขอ

หมายเหตุ :

* มีรายชื่อบริษัทประเมินให้เลือก

เพิ่มเติม :

 • เอกสารสำเนาทุกฉบับต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • เอกสารแปลเป็นภาษาไทย/อังกฤษ เมื่อเอกสารเป็นภาษาอื่นๆ
 • สำเนาพาสปอร์ตต้องเป็นสำเนาสีเท่านั้น