จุดเด่น

 • ชาวต่างชาติ กู้ได้โดยไม่ต้องใช้ WORK PERMIT หรือมีถิ่นพํานักในไทย
 • รวดเร็ว รับเงินภายใน 7 วันทําการ
 • สามารถกำหนดวงเงินงวดสุดท้ายสูงสุดไม่เกิน 50% ของวงเงิน
 • พิจารณาหลักประกันเป็นหลัก

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

 • วงเงิน

  ไม่เกิน 50% ของราคาประเมิน ขั้นต่ำ 1 ล้านบาท

 • หลักประกัน

  ห้องชุดโครงการคอนโดมิเนียมในกรุงเทพฯ, ปริมณฑล, และจังหวัดท่องเที่ยว

 • สกุลเงิน

  เงินบาท

 • ระยะเวลา

  ไม่ตํ่ากว่า 1 ปี สูงสุดไม่เกิน 10 ปี อายุผู้กู้ได้ถึง 70 ปี*

 • การชำระ

  ผ่อนรายเดือน** และสามารถกําหนดเงินงวดสุดท้าย สูงสุดไม่เกิน 50% ของวงเงินสินเชื่อ

หมายเหตุ :

*
อายุผู้กูเมื่อสินสุดสัญญา
**
รายละเอียดเพิ่มเติมตามตารางด้านล่าง

ตารางคํานวณเงินงวดผ่อนชําระรายเดือน

สําหรับวงเงินกู้ 1 ล้านบาท (อาจเปลี่ยนแปลงตามอัตราดอกเบี้ยปรับตัว)

ระยะเวลากู้ % สัดส่วนเงินงวดสุดท้ายต่อวงเงินกู้รวม
50% 40% 30% 20% 10% 0%
10 ปี 10,600 11,100 11,600 12,100 12,600 13,100
7 ปี 12,300 13,100 14,000 14,800 15,600 16,500
5 ปี 14,600 15,900 17,200 18,500 19,800 21,100
3 ปี 20,100 22,500 24,900 27,300 29,700 32,200
2 ปี 27,100 30,900 34,700 38,400 42,200 46,000
1 ปี 47,900 55,900 63,900 71,900 79,800 87,800

ค่าใช้จ่าย

 • ดอกเบี้ย

  MLR+2.4% ต่อปี* (อ้างอิงอัตราของธนาคารกสิกรไทย**)

 • ค่าธรรมเนียมการกู้

  1.25% ของวงเงินสินเชื่อ***

ค่าใช่จ่ายอื่นๆ

 • ค่าจดจำนอง

  1% ของวงเงินสินเชื่อ ชำระที่กรมที่ดิน

 • ค่าสำรวจ

  สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท/ครั้ง (คิดตามระยะทาง)

 • ค่าประเมิน

  เป็นไปตามที่ผู้ประเมินอิสระกำหนด เพื่อกำหนดวงเงินสินเชื่อ

 • ค่าเดินทางไปกรมที่ดิน

  สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท/ครั้ง (คิดตามระยะทาง) เพื่อเป็นค่าเดินทางในการจดทะเบียนนิติกรรมที่กรมที่ดิน

 • อากรแสตมป์

  0.05% ของวงเงิน (ไม่เกิน 10,000 บาท)

 • ค่าประกันอัคคีภัย

  ขึ้นอยู่กับมูลค่าของหลักประกัน

 • ค่าประกันชีวิต

  ขึ้นอยู่กับวงเงินสินเชื่อ ทุนประกันสูงสุด 10 ล้านบาท

 • เงื่อนไขอื่นๆ

  ค่าธรรมเนียมกันเงิน 2% ของวงเงินที่ไม่ได้เบิกใช้ (ชำระเมื่อเบิกวงเงินครั้งแรก)

  ค่าธรรมเนียมชำระคืนเงินต้นก่อนกำหนด 2% ของเงินต้นที่ชำระก่อนกำหนดภายใน 3 ปีแรก

*
กรณีได้รับการปฏิเสธประกันชีวิต (MRTA) ดอกเบี้ยจะปรับเพิ่มขึ้น 0.5% ต่อปี
**
ปัจจุบัน MLR ของธนาคารกสิกรไทยอยู่ที่ 5.60% ณ วันที่ 10 เมษายน 2563
***
ขั้นต่ำ 30,000 บาท/สัญญา ขึ้นกับที่ตั้งหลักประกัน

หมายเหตุ :

เงื่อนไขข้างต้นใช้สำหรับการขอสินเชื่อที่มีวัตถุประสงค์เพื่อซื้อคอนโดมิเนียมเป็นที่อยู่อาศัยโดยผู้กู้และไม่เกิน 1 ยูนิตเท่านั้น กรณีอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอาจปรับตามความเหมาะสม

เอกสารประกอบการพิจารณาการขอสินเชื่อ

บุคคลธรรมดา

 • บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต* (มีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • ทะเบียนสมรส/หย่า ** (ถ้ามี)
 • หนังสือยินยอมคู่สมรส *** (ถ้ามี) เพื่อกู้และจดจำนอง
 • บัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • รายงานเครดิตบูโร
 • อื่นๆ ตามร้องขอ *****

หมายเหตุ :

*
หน้าพาสปอร์ตและหน้าวีซ่า (ถ้ามี) พร้อมหน้าที่ลงตราประทับเข้าในราชอาณาจักร
พาสปอร์ตที่ใช้ประกอบการพิจารณาสินเชื่อต้องเป็นเล่มเดียวกับที่ใช้ยื่นจดจำนอง ณ กรมที่ดิน
**
ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ร้องขอให้คู่สมรสหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของผู้กู้ เป็นผู้กู้ร่วม
***
มีฟอร์มจากทางบริษัทฯ ให้
*****
ในกรณีลูกค้ามีพำนักถาวรต่างประเทศ ต้องมีใบเสร็จค่าสาธารณูปโภค (ไฟ, น้ำ, หรือโทรศัพท์) ที่ระบุแหล่งพำนัก ณ ประเทศนั้นๆ

นิติบุคคล

 • หนังสือรับรองบริษัท (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • รายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ. 5
 • บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตของกรรมการ **** (มีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี ที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
 • แบบยื่นแสดงรายการเสียภาษี
 • บัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • รายงานเครดิตบูโร(1)
 • อื่นๆ ตามร้องขอ *****

หมายเหตุ :

(1)
รายงานเครดิตบูโรของกรรมการผู้มีอำนาจ
****
ในกรณีกรรมการบริษัทที่กู้ร่วมกับบริษัทโดยใช้ทรัพย์ของบริษัทเป็นหลักประกัน ต้องให้กรรมการที่ไม่ได้กู้ร่วมเป็นผู้ลงนามในสัญญา และต้องมีรายงานการประชุมจากผู้ถือหุ้นรับรองการทำนิติกรรมที่กรมที่ดิน
*****
ในกรณีลูกค้ามีพำนักถาวรต่างประเทศ ต้องมีใบเสร็จค่าสาธารณูปโภค (ไฟ, น้ำ, หรือโทรศัพท์) ที่ระบุแหล่งพำนัก ณ ประเทศนั้นๆ

เอกสารหลักประกัน

 • เอกสารแสดงกรรมสิทธิห้องชุด
 • รายงานการประเมิน โดยผู้ประเมินที่บริษัทเลือก *
 • ใบเสร็จชำระค่าห้องชุด (ถ้ามี)
 • อื่นๆ ตามร้องขอ

หมายเหตุ :

* มีรายชื่อบริษัทประเมินให้เลือก

เพิ่มเติม :

 • เอกสารสำเนาทุกฉบับต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • เอกสารแปลเป็นภาษาไทย/อังกฤษ เมื่อเอกสารเป็นภาษาอื่น ๆ
 • สำเนาพาสปอร์ตต้องเป็นสำเนาสีเท่านั้น