คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (“ประกาศ”) นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านซึ่งเป็นลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด เช่น การให้สินเชื่อโดยมีหลักประกัน การซื้อฝากอสังหาริมทรัพย์ และบริการทางการเงินอื่นๆ ของบริษัท การลงทะเบียนสมัครใช้บริการแอปพลิเคชัน การใช้บริการหรือซื้อสินค้า การเข้าถึงและใช้เนื้อหา ฟีเจอร์ เทคโนโลยี หรือฟังก์ชันที่ปรากฏในเว็บไซต์หรือ แอปพลิเคชันกับบริษัท (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “กิจกรรมการประมวลผล”) ได้ทราบและเข้าใจรูปแบบการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “เรา”) ดำเนินการ ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ในข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากท่านเพื่อการดำเนินการภายใต้กิจกรรมการประมวลผลนี้

ทั้งนี้ เราดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

1. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

1.1. เราดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐาน ดังต่อไปนี้

ความจำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญาต่างๆ ที่ท่านได้ทำกับเรา เช่น สัญญากู้เงิน, สัญญาจำนอง, สัญญาขายฝาก, สัญญาเช่า, สัญญาจะซื้อจะขาย เป็นต้น ซึ่งหากท่านซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เราอาจไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้

ความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น เพื่อการนำส่งและการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามประมวลรัษฎากร

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราและของท่าน ซึ่งมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งได้แก่การประมวลผลเพื่อประกอบการยืนยันตัวตน การป้องกันการทุจริตฉ้อฉล การตรวจสอบและการควบคุมภายในของเรา

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ ความจำเป็นในการยืนยันตัวบุคคล เพื่อความจำเป็นในการดำเนินการด้านการให้สินเชื่อ ในการให้บริการตามคำร้องคำขอของท่าน เช่น การวิเคราะห์ขอมูลเพื่อการให้สินเชื่อ เพื่อตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการของลูกค้า เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการงานด้านต่างๆ และ เพื่อติดต่อลูกค้า ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมและใช้

เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งในข้อ 2. เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังรายการต่อไปนี้

3.1. แหล่งข้อมูลและรายการข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม มีดังนี้

แหล่ง / วิธีการเก็บรวบรวม รายการข้อมูลส่วนบุคคล
เก็บข้อมูลจากท่านโดยตรงผ่าน การกรอกแบบฟอร์มคำขอสินเชื่อ และการกรอกคำขอสินเชื่อผ่าน Application online
 1. ข้อมูลระบุตัวตน เช่น เลขบัตรประชาชน, วันเกิด, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล, สัญชาติ
 2. ข้อมูลการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน เช่น หนังสือรับรองการทำงาน
 3. ข้อมูลการเงิน เช่น รายได้, ค่าใช้จ่าย, เครดิตบูโร, ชื่อสถานที่ทำงาน, ตำแหน่งงาน
 4. ข้อมูลวัตถุหลักฐานประกอบความประสงค์การใช้สินเชื่อ เช่น สัญญาจะซื้อจะขาย, ใบเสนอราคา
 5. ข้อมูลหลักประกัน เช่น เชื่อ สกุล เจ้าของหลักประกัน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ จำนวนเงินกู้ที่ประสงค์จะกู้ยืมหรือขายฝาก ที่ตั้งหลักประกัน ภาพถ่ายหลักประกัน เอกสารแสดงสิทธิในหลักประกัน

3.2. จุดประสงค์การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

จุดประสงค์ในการใช้ข้อมูล รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้
วิเคราะห์และขออนุมัติสินเชื่อ
 1. ข้อมูลระบุตัวตน เช่น เลขบัตรประชาชน, วันเกิด, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล, สัญชาติ
 2. ข้อมูลการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน เช่น หนังสือรับรองการทำงาน
 3. ข้อมูลการเงิน เช่น รายได้, ค่าใช้จ่าย, เครดิตบูโร, ชื่อสถานที่ทำงาน, ตำแหน่งงาน
 4. ข้อมูลวัตถุประสงค์การใช้สินเชื่อ เช่น สัญญาจะซื้อจะขาย, ใบเสนอราคา
 5. ข้อมูลหลักประกัน เช่น ชื่อ สกุล ผู้จะกู้ยืม เจ้าของหลักประกัน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ จำนวนเงินกู้ที่ประสงค์จะกู้ยืมหรือขายฝาก ที่ตั้งหลักประกัน ภาพถ่ายหลักประกัน เอกสารแสดงสิทธิในหลักประกัน
4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

4.1. เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลหรือนิติบุคคลดังต่อไปนี้

4.1.1. บริษัทผู้ประเมินทรัพย์สิน ใช้เพื่อประเมินราคาทรัพย์สินที่จะนำมาเป็นหลักประกัน

4.1.2. บริษัทประกันชีวิตใช้ประกอบการทำประกันชีวิต

4.1.3. บริษัทประกันอัคคีภัยใช้ประกอบการทำประกันชีวิต

4.1.4. ธนาคาร ใช้ประกอบการขอความยินยอมให้หักเงินบัญชีเงินฝากธนาคาร

4.2. ไม่มี การเปิดเผยข้อมูลของท่านต่อสาธารณะ

5. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของท่าน

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในความควบคุมของท่านได้มากขึ้น โดยท่านสามารถใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

5.1 สิทธิในการเข้าถึง รับสำเนาและขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวมอยู่ เว้นแต่กรณีที่เรามีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่คำขอของท่านจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

5.2 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพื่อให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

5.3 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้

5.3.1 เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่เราทำการตรวจสอบตามคำร้องขอของท่านให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

5.3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

5.3.3 เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์เราได้แจ้งไว้ในการเก็บรวบรวม แต่ท่านประสงค์ให้เราเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมายของท่าน

5.3.4 เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่เรากำลังพิสูจน์ให้ท่านเห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือตรวจสอบความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่ท่านได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

5.4 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่กรณีที่เราเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น เราสามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะตามภารกิจของเรา)

6. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

เราไม่มีการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เว้นแต่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา โดยเราจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งหรือโอนไปยังต่างประเทศที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

6.1 เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้เราจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

6.2 เราได้แจ้งให้ท่านทราบและได้รับความยินยอมจากท่านในกรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอ ทั้งนี้เป็นไปตามรายชื่อประเทศที่คณะกรรมการคุ้มครองส่วนบุคคลประกาศกำหนด

6.3 เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือของบุคคลอื่น เมื่อท่านไม่สามารถให้ความยินยอมในขณะนั้นได้ หรือ เพื่อดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ

7. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เป็นระยะเวลา ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันสิ้นสุดสัญญาหรือการให้บริการแก่ท่านสิ้นสุด หรือ ระยะเวลาการจัดเก็บตามกฎหมาย เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการบัญชี และภาษีอากร รวมถึงอายุความการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มีการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายหรือโต้แย้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย แล้วแต่ว่าระยะเวลาใดจะนานกว่ากัน ตามความจำเป็น

ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวเราจะทำการ

 • ลบ ทำลายเมื่อหมดความจำเป็นในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือ
 • ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้เพื่อการใช้ประโยชน์ด้านอื่น เช่น การวิเคราะห์ทางสถิติ การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน หรือประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ
8. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

เรามีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) ของเรา

นอกจากนี้ เราได้กำหนดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นโดยประกาศให้ทราบกันโดยทั่วทั้งองค์กร พร้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยธำรงไว้ซึ่งความเป็นความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล โดยเราได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวรวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลาตามที่เหมาะสม

9. การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลก็ต่อเมื่อได้รับคำร้องขอจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย โดยส่งคำร้องขอผ่าน MBKG Contact Center: (66) 2853-7878 หรือ E-mail: care@mbkg.co.th.

ในกรณีที่เจ้าของข้อมูล ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายมีการคัดค้านการจัดเก็บ ความถูกต้อง หรือการกระทำใด ๆ เช่น การแจ้งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล เราจะดำเนินการบันทึกหลักฐานคำคัดค้านดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย

ทั้งนี้ เราอาจปฏิเสธสิทธิตามวรรคสองได้ตามกรณีที่มีกฎหมายกำหนด หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกทำให้ไม่ปรากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวท่านได้

10. ความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เราได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่เฉพาะผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยเราจะดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด

11. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ เราอาจพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร และจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านเว็บไซต์ของเรา อย่างไรก็ดี เราขอแนะนำให้ท่านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหม่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจ้ะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา

อนึ่ง การเข้าใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการภายใต้กิจกรรมการประมวลผลนี้ของท่าน ถือเป็นการรับทราบตามข้อตกลงในประกาศนี้ ทั้งนี้ โปรดหยุดการใช้งานหากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในประกาศฉบับนี้ หากท่านยังคงใช้งานต่อไปภายหลังจากที่ประกาศนี้มีการแก้ไขและนำขึ้นประกาศในช่องทางข้างต้นแล้ว จะถือว่าท่านได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

12. การติดต่อสอบถาม

ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ได้ที่

12.1 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)

 • บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด
 • เลขที่ 444 ชั้น 9 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 • หรือติดต่อ MBKG Contact Center: (66) 2853-7878

12.2 เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)

 • นายอภิชาติ สุภาเดช
 • เลขที่ 444 ชั้น 8 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 • ช่องทางการติดต่อ: (66) 2853-9000
 • E-mail: apichart@mbkgroup.co.th
13. การแจ้งสิทธิในการยื่นคำร้องทุกข์ต่อหน่วยงานกำกับดูแล

ในกรณีมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริษัท ลูกจ้างหรือพนักงานของบริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล ตามรายละเอียดดังนี้

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สถานที่ติดต่อ: ชั้น 7 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

14. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถศึกษาเรียนรู้รายละเอียดในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว มาตรการในการรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของข้อมูล และสิทธิต่างๆ ของท่านได้เพิ่มเติมที่ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ที่ website ของเรา mbkg.co.th

Version: WENNT-22/02
Public: 22/06