28 มกราคม 2564

เคล็ดลับ 3 ข้อ สู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพ

"ยินดีด้วย คุณได้เลื่อนขั้นแล้ว"
ถือเป็นประโยคที่สะท้อนความสำเร็จอีกก้าวของคนทำงานในองค์กร แต่ไม่ใช่ทุกคนจะได้รับโอกาสนี้ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการขึ้นสู่ตำแหน่งในระดับบริหารด้วยความสามารถของตัวเอง วันนี้ MBKG มีคำแนะนำสั้นๆ 3 ข้อให้กับผู้ที่ต้องการเติบโตในทุกสายอาชีพเพื่อเป็นแนวทางให้ทุกท่านได้ลองนำไปปฏิบัติดู

1. รู้ลึก รู้จริง
สิ่งที่องค์กรคาดหวังจากพนักงาน นอกจากความรู้รอบตัวแล้วยังต้องมีความรู้ในเชิงลึก ตลอดจนมีทักษะที่ได้จากการสั่งสมประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยให้พนักงานแก้ไขปัญหาจากการทำงานได้ในทุกสถานการณ์ทักษะดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้จากการทำงานซ้ำๆ ฝึกฝนจนตกผลึกทางความคิด ซึ่งลักษณะดังกล่าวจะหาได้ยากจากพนักงานที่เปลี่ยนงานบ่อย

2. การทำงานด้วยหลักการและเหตุผล
บ่อยครั้งพบว่าพนักงานไม่สามารถตัดสินใจได้หรือไม่มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง เนื่องจากพนักงานไม่มีหลักการหรือแนวความคิดมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินปัญหา จึงทำให้การแก้ปัญหาเป็นไปโดยไม่สมเหตุสมผลและไม่มีแนวทางที่ชัดเจน การฝึกฝนให้พนักงานสามารถแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างได้ในระยะยาวผู้บังคับบัญชาต้องให้หลักการหรือกรอบความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลสนับสนุนการตัดสินใจ เพื่อให้พนักงานได้นำหลักการดังกล่าวไปปรับใช้ในแต่ละสถานการณ์ด้วยตัวเอง

3. การประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์
แม้จะมีหลักการที่ดี แต่การนำไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ที่แตกต่างกันนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กัน ดังนั้น การจะประยุกต์หลักการโดยใช้เหตุและผลได้ดีจึงต้องอาศัยประสบการณ์ที่พนักงานได้ฝึกฝน ลองผิดลองถูกจนเกิดความชำนาญ ซึ่งจะช่วยให้พนักงานนั้นสามารถก้าวข้ามข้อจำกัดและขีดความสามารถของตัวเองได้ในที่สุด

#mbkg #careergrowth #careerpath #hr #jobpromoted #growth #jobseeker #firstjobber #jobhopping #office