08 สิงหาคม 2563

MBK GUARANTEE HAS MOVED TO A NEW OFFICE

เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า ขณะนี้ เราได้ย้ายสำนักงานใหม่ไปที่ชั้น 9 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ตั้งแต่ วันที่ 8 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ทุกๆ ครั้งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเราจะได้เรียนรู้บางอย่างจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นเสมอ เราอยากใช้โอกาสนี้ร่วมแบ่งปันทัศนคติของพวกเราที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากบุคคลสำคัญหลายท่าน ที่อาจกล่าวได้ว่าเป็นปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ในแต่ละยุคสมัย และการเรียนรู้จากปราชญ์ทุกท่านนั้น นับเป็นเรื่องที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่ง  

!!คลิกที่นี่!! เพื่อเรียนรู้จากบุคคลสำคัญ