18 พฤศจิกายน 2562

บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด เข้าศึกษาปัญหาและแนวทางการป้องกันการสูญพันธุ์ของสัตว์น้ำและระบบนิเวศในทะเล

โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ที่ทรงห่วงใยประชาชนจึงได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการนี้เพื่อค้นคว้า วิจัย และยกระดับความเป็นอยู่ อาชีพ คุณภาพชีวิตของประชาชน
โดยคำนึงถึงสภาพสิ่งแวดล้อมทางภูมิศาสตร์เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

การศึกษาในครั้งนี้ได้รับเกียรติ จาก คุณฐกร ค้าขายกิจธวัช นักประมงชำนาญการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน เป็นวิทยากรให้ความรู้และความสำคัญของศูนย์การศึกษาฯ
พร้อมทั้งพาชมการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำในโครงการกว่า 17 ชนิด รวมถึงธนาคารปูม้าซึ่งเป็นทรัพยากรสัตว์น้ำที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจของไทย

เข้าศึกษาปัญหาและแนวทางการป้องกันการสูญพันธุ์ของสัตว์น้ำและระบบนิเวศในทะเ

จากการวิจัยของ รศ.ดร. สุชนา ชวนิชย์ (อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ) พบว่า 90% ของสัตว์ทะเลมีไมโครพลาสติกตกค้าง
ผลกระทบทางตรงที่เห็นได้ชัด คือ การที่สัตว์ทะเลได้รับบาดเจ็บและตายลง จากการกินขยะพลาสติกเข้าไปเป็นจำนวนมาก เพราะไม่สามารถแยกได้ว่าเป็นอาหารหรือพลาสติก

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเต่าทะเล นอกจากนี้ขยะพลาสติกยังส่งผลต่อคนที่รับประทานสัตว์ทะเลไม่ว่าจะเป็น ปลา ปู กุ้ง หอย
เพราะจะได้รับสารไมโครพลาสติกที่ตกค้างอยู่ภายในสะสมในร่างกาย จนอาจก่อให้เกิดมะเร็งในกระเพาะอาหาร โรคภูมิแพ้ และอาการเจ็บป่วยอีกมากมาย

บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด และ#ทีมการันต์ ได้หลีกเลี่ยงการใช้ Single Use Plastic โดยการใช้ถุงผ้าและปฏิเสธการรับถุงพลาสติก
หรือใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการรีไซเคิลพลาสติก เพื่อช่วยลดปริมาณขยะให้น้อยลง

นอกจากนี้ยังนำขวดพลาสติก มารีไซเคิลเป็นเส้นใยไฟเบอร์มาตัดเป็นเครื่องแบบให้กับพนักงานสวมใส่ และผลักดันให้ทุกคนช่วยกันลดปริมาณขยะพลาสติกอย่างจริงจัง
เพื่อเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมให้สมบูรณ์ และยกระดับคุณภาพชีวิตของพวกเราทุกคนอย่างยั่งยืนต่อไป

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ MBKG CSR