01 กรกฎาคม 2560

CSR Garun 2017

บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี กิจกรรมครั้งล่าสุดคือ MBK-G RUN III for Sea Turtles 2017 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้ทุกคนได้ตระหนักถึงภัยจากมนุษย์ที่คุกคามหลากหลายชีวิตในท้องทะเลทั้งทางตรงและทางอ้อม เนื่องจากเต่าทะเลคือตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์วิทยาในท้องทะเลบริเวณนั้น ๆ และภัยจากมนุษย์ที่รุกล้ำพื้นที่ชายหาดที่เต่าทะเลใช้วางไข่ กลายเป็นรีสอร์ท ขยะในทะเลจากน้ำมือมนุษย์ ก็เป็นปัจจัยที่กระทบต่อจำนวนประชากรเต่าทะเลไทยอย่างน่าตกใจ นอกจากนี้องค์กรที่ทำงานด้านการอนุรักษ์ทั้งหลาย ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ให้ตระหนักถึงวิกฤติดังกล่าว ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้เล็งเห็นถึงพันธกิจ (Mission) นี้