10 August 2022

เชียงราย เมืองน่าอยู่ เหมาะลงทุน

เชียงราย เป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของไทย มีพื้นที่ชายแดนติดกับ เมียนมา และ ลาว และมีระยะทางใกล้กับมณฑลยูนนาน ประเทศจีนมากที่สุด จึงทำให้เชียงรายเป็นพื้นที่ชายแดนที่รองรับการขนส่งสินค้าระหว่างไทยจีน นอกจากนี้ ยังมีโครงการขนส่งขนาดใหญ่ซึ่งจะช่วยให้เชียงรายเป็นพื้นที่ค้าขายระหว่างประเทศได้คล่องตัวมากขึ้นในอนาคต ยังมีปัจจัยอะไรอีกบ้างที่ส่งผลให้เชียงรายเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่น่าลงทุน หาคำตอบได้ในบทความนี้

เชียงรายเป็นจังหวัดที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นลำดับที่ 12 ของประเทศและเป็นจังหวัดเดียวที่มีพื้นที่ชายแดนติดกับ 2 ประเทศคือ เมียนมา และ ลาว นอกจากนี้ เชียงรายถือเป็นจังหวัดที่มีระยะทางใกล้กับ มณฑลยูนนาน ประเทศจีน มากที่สุด จึงทำให้เชียงรายเป็นพื้นที่ชายแดนที่รองรับการขนส่งสินค้าระหว่างไทยจีน โดยพัฒนาจากการขนส่งทางเรือผ่านแม่น้ำโขงจนถึงปัจจุบันได้มีการพัฒนาการขนส่งทางรถผ่านถนน R3A และ R3B ตามโครงการ One Belt One Road (OBOR) ของรัฐบาลจีน

แม้ GDP ของจังหวัดจะอยู่ในลำดับที่ 28 ของประเทศ ซึ่งไม่สูงมากนักเนื่องจากเชียงรายไม่มีการพึ่งพาภาคอุตสาหกรรมเหมือนจังหวัดอื่น แต่เมื่อวัดจาก GDP Per Capital หรือรายได้ประชากรต่อหัวจะพบว่าอยู่สูงถึงลำดับที่ 11 โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อคนอยู่ที่ 88,281 บาท/คน/ปี โดยเชียงรายพึ่งพาภาคการเกษตร การค้า และการศึกษาในสัดส่วน 25% 16% และ 11% ตามลำดับ เนื่องจากเชียงรายเป็นพื้นที่ค้าขายแนวชายแดน และเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ 2 แห่ง ซึ่งมีนักศึกษารวมกันทั้งจังหวัดมากกว่า 33,000 คน

ในส่วนของการลงทุนของภาครัฐ จะพบว่ามีโครงการขนาดใหญ่ซึ่งเน้นการลงทุนในระบบขนส่ง เช่น โครงการรถไฟรางคู่เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ระยะทางกว่า 326 กิโลเมตร มีงบลงทุนมากกว่า 85,000 ล้านบาท

มีการลงทุนในโครงการตัดถนนเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษและการเจริญเติบโตของจังหวัด เช่น เส้นทางดอกคำใต้-เทิง เส้นทางแม่ลาว-แม่สาย เชียงราย-ขุนตาล เชียงราย-เชียงของ ซึ่งมีงบลงทุนรวมกันกว่า 6,800 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยให้เชียงรายเป็นพื้นที่ค้าขายระหว่างประเทศได้คล่องตัวมากขึ้นในอนาคต

สำหรับตลาดที่อยู่อาศัยในเชียงราย พบว่ามียอดโอนต่อปีมากกว่า 3,000 หน่วย โดยในปี 64 พบว่ามีการโอนที่อยู่อาศัยมากกว่า 3,408 หน่วย เพิ่มขึ้น 4% จากปีก่อน สะท้อนถึงการเติบโตของประชากรในพื้นที่ที่เพิ่มขึ้น 0.3% รวมทั้งประชากรนอกพื้นที่ที่เข้ามาในภาคการขนส่ง ภาคศึกษาและภาคธุรกิจท่องเที่ยวของเชียงราย

ในส่วนของธุรกิจท่องเที่ยวพบว่า ณ สิ้นปี 62 เชียงรายมีจำนวนโรงแรมทั้งสิ้น 669 แห่ง ซึ่งมีจำนวนห้องกว่า 17,053 ห้อง และมีจำนวนนักท่องเที่ยวกว่า 1.4 ล้านคนต่อปี โดยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวในประเทศ ซึ่งมาเที่ยวชมธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัด ซึ่งถือว่าเชียงรายมีทรัพยากรท่องเที่ยวอยู่ในลำดับต้นๆ ของภูมิภาค และภาคการท่องเที่ยวยังมีโอกาสในการเติบโตเป็นอย่างมาก หากประเทศจีนมีนโยบายให้นักท่องเที่ยวจีนเดินทางออกนอกประเทศได้ เนื่องจากระยะทางที่ใกล้และความสะดวกสบายของสาธารณูปโภคในจังหวัดยังไม่มีความแออัดเท่ากับจังหวัดเชียงใหม่

หากท่านต้องการลงทุนใน จ.เชียงราย MBKG ขอเสนอสินเชื่อวงเงินไม่เกิน 25 ล้านบาทกับผู้ประกอบการ หรือเจ้าของที่ดิน ซึ่งมีที่ดินในอำเภอเมืองเชียงราย 15 – 25 ไร่ ด้วยเงื่อนไขดอกเบี้ยพิเศษและอนุมัติเร็ว ติดต่อ MBKG ได้ทางช่องทาง LINE@MBKG หรือโทร 02 853 7878