27 July 2022

ลงทุนระยอง อนาคตสดใส ให้ผลตอบแทนดี

จังหวัดระยองเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการลงทุนทั้งในด้านที่อยู่อาศัยและการท่องเที่ยว เนื่องจากมีแนวโน้มการเติบโตของประชากรในพื้นที่และการเติบโตของนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ระยองเป็นเมืองไม่กี่แห่งที่เป็นที่ตั้งของทั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ในเวลาเดียวกัน ตลอดจนเป็นพื้นที่เป้าหมายในแผนพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตของประเทศในเขต EEC เราได้รวบรวมข้อมูลที่ทำให้เห็นแนวโน้มว่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดนี้จะให้ผลตอบแทนแก่นักลงทุนที่ดีในระยะยาวได้อย่างไร ถ้าอยากรู้ เลื่อนลงไปอ่านต่อได้เลย

จังหวัดระยองมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ (จากข้อมูลในปี 2563) โดยมี GDP ในจังหวัดเท่ากับ 5,260,470 ล้านบาท เป็นรองเพียงกรุงเทพฯ และชลบุรี แต่ถ้าวัดจาก GDP ต่อหัว จะพบว่าระยองมีตัวเลขเท่ากับ 831,374 บาทต่อคนต่อปี เป็นลำดับที่ 1 และมากกว่า 2 เท่าของ GDP ต่อหัวของชลบุรีเลยทีเดียว

ที่มา: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เศรษฐกิจของจังหวัดส่วนใหญ่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมถึง 46% ของ GDP โดยมีพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมากถึง 65,332 ไร่ และจำนวนนิคมอุตสาหกรรมมากถึง 16 แห่ง แม้ระยองจะเป็นจังหวัดที่มีประชากรในพื้นที่ไม่มากเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น แต่ก็มีอัตราการเติบโตของประชากรในพื้นที่ 1.3% ในปี 2563 เมื่อเทียบกับภาพรวมของประเทศที่อัตราการเติบโตของประชากรติดลบ จากตัวเลขข้างต้นทำให้เห็นว่าระยองมีแนวโน้มในการเติบโตในด้านความต้องการที่อยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้นจากการย้ายถิ่นฐานเข้ามาทำงานในพื้นที่อุตสาหกรรมของจังหวัด

ที่มา: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ในปี 2564 พบว่าที่อยู่อาศัยพร้อมขายใน จ.ระยอง มีจำนวน 17,670 หน่วย เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 43.57% เพื่อรองรับแรงงานภาคอุตสาหกรรมที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังแวดล้อมไปด้วยศูนย์การการขนส่งทั้งทางบกและทางอากาศ ทั้งยังอยู่ในพื้นที่พัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมกรุงเทพฯ - พื้นที่ EEC ได้อย่างสะดวกรวดเร็วอีกด้วย

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ - REIC

นอกจากนี้ จำนวนการออกใบอนุญาตก่อสร้างโรงแรมในปี 64 เติบโตขึ้นมากกว่า 100% จากเดิม 29 แห่งเป็น 58 แห่ง เพื่อรองรับการเติบโตของนักท่องเที่ยวหลังจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ลดลงในอนาคต

ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ

หากท่านต้องการลงทุนที่ดินใน จ.ระยอง และต้องการเงินกู้ที่ง่ายและสะดวกรวดเร็ว ติดต่อ MBKG ได้ที่ LINE@MBKG หรือโทร 02 853 7878