จุดเด่น

 • ต้นทุนประหยัดที่สุด
 • สถานะเครดิตมีปัญหาก็ขายฝากได้
 • รับเงินเร็ว
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง
 • ไถ่ทรัพย์คืนเมื่อไหร่ก็ได้
 • เลือกต่อขายฝากได้
 • คุยง่าย ไม่จู้จี้ ไม่เรื่องมาก
Kai Faak Calculator ขอเงื่อนไขเบื้องต้น
แจ้งรายละเอียดทรัพย์เพื่อรับเงื่อนไข (Pre-approved) เบื้องต้น

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • วงเงิน

  ไม่เกิน 65% ของราคาประเมิน ขั้นต่ำ 10 ล้านบาท และ ไม่มีเพดานวงเงินสูงสุด

 • ระยะเวลา

  ไม่ต่ำกว่า 1 ปี พร้อมสิทธิ์ต่ออายุอีก 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 1 ปี

 • การชําระสินไถ่เมื่อครบกําหนดหรือเมื่อขยายระยะเวลาไถ่

  ชําระเต็มเมื่อครบกําหนด หรือ 20% ของสินไถ่ เมื่อมีการขยายระยะเวลาไถ่

 • การชําระผลประโยชน์

  ชำระล่วงหน้าขั้นต่ำ 1 ปี คืนผลประโยชน์ตามสัดส่วนเมื่อไถ่ทรัพย์ก่อนกำหนด ค่าผลประโยชน์ปรับตามวงเงินของการต่ออายุสัญญาครั้งใหม่

 • เงื่อนไขอื่นๆ

  ให้สิทธิ์ผู้ขายฝากเช่าทรัพย์ขายฝากตลอดอายุสัญญา*

หมายเหตุ :

*กรณีทรัพย์ขายฝากมีผู้เช่าอยู่ก่อนขายฝาก ผู้รับขายฝากสงวนสิทธิ์ในการรับค่าเช่า ภายหลังการขายฝาก ยกเว้นกรณีผู้ขายฝากยกเลิกสัญญาเช่าในวันที่ขายฝาก

ผลประโยชน์และค่าธรรมเนียม

ผลประโยชน์

 • คงที่ไม่เกิน 11% ต่อปี

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าธรรมเนียมการขายฝาก

  1.5% ของวงเงิน (ชำระครั้งเดียวเมื่อเบิก)

 • ค่าธรรมเนียมชําระคืนสินไถ่ก่อนกําหนด

  2% ของสินไถ่ที่ชำระก่อนกำหนด (ชำระเมื่อมีการชำระก่อนกำหนด)

 • ค่าต่ออายุสัญญา

  1% ของวงเงินที่ต่อ (ชําระเมื่อมีการต่อสัญญา)

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 • ค่าสำรวจ

  สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท/ครั้ง (คิดตามระยะทาง)

 • ค่าประเมิน

  เป็นไปตามที่ผู้ประเมินอิสระกำหนด เพื่อกำหนดวงเงินขายฝาก

 • ค่าเดินทางไปกรมที่ดิน

  สูงสุดไม่เกิน 12,000 บาท/ครั้ง (คิดตามระยะทาง) เพื่อเป็นค่าเดินทางในการจดทะเบียนนิติกรรมที่กรมที่ดิน

 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  รับผิดชอบโดยผู้ขายฝาก

 • ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

  รับผิดชอบโดยผู้ขายฝาก

 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

  รับผิดชอบโดย MBKG

ประเภททรัพย์ที่รับพิจารณา

 • รับเฉพาะโฉนดที่ดิน หรือเอกสารกรรมสิทธิ์ห้องชุดเท่านั้น ไม่รับ นส.3, นส.3 ก., หรือสิทธิการเช่า
 • รับพิจารณาพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล, ชลบุรี, ระยอง, หัวหิน, ชะอํา, สมุย, ภูเก็ต, เชียงใหม่, โคราช, ขอนแก่น, อุดรธานี
 • ไม่รับที่ดินในพื้นที่เกษตร, อุตสาหกรรม, เขตป่าไม้, เขตป่าสงวนแห่งชาติ, เขตอุทยานแห่งชาติ
 • ที่ดินต้องมีหน้ากว้างขั้นตํ่า 12 เมตร และมีทางออกสู่ทางสาธารณะเขตทางขั้นตํ่า 6 เมตร สามารถพัฒนาในเชิงพาณิชย์หรือเป็นที่พักอาศัยได้
 • ที่ดินไม่สูงกว่าระดับนํ้าทะเลเกิน 80 เมตร และไม่ลาดชันเกิน 30 องศา
 • มีสาธารณูปโภคพื้นฐานเข้าถึง เช่น ไฟฟ้า ประปา และสัญญาณโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ที่ดินที่มีสิ่งปลูกสร้างเชิงพาณิชย์จะพิจารณาเป็นรายกรณีไปและต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน มีใบอนุญาตก่อสร้างถูกต้องครบถ้วน ไม่ขัดต่อข้อกฎหมายใดๆ
 • ไม่รับทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างหรือยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ

เอกสารประกอบการพิจารณาการขอสินเชื่อ

บุคคลธรรมดา

 • บัตรประชาชน (มีอายุคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน)
 • ทะเบียนสมรส/หย่า (ถ้ามี)
 • หนังสือยินยอมคู่สมรส (ถ้ามี) เพื่อทํานิติกรรมที่กรมที่ดิน*
 • บัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • รายงานเครดิตบูโร (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • อื่นๆ ตามร้องขอ

หมายเหตุ :

* มีฟอร์มจากทางบริษัทฯ ให้

นิติบุคคล

 • หนังสือรับรองบริษัท (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • รายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ.5 (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตของกรรมการ (มีอายุคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน)
 • งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี ที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
 • แบบยื่นแสดงรายการเสียภาษี (ภ.ง.ด. 50)
 • บัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • รายงานเครดิตบูโร (ไม่เกิน 3 เดือน)(1)
 • อื่น ๆ ตามร้องขอ

หมายเหตุ :

(1) รายงานเครดิตบูโรของกรรมการผู้มีอำนาจ

เอกสารหลักประกัน

 • โฉนดที่ดิน
 • รายงานการประเมินโดยผู้ประเมินที่บริษัทฯ เลือก*
 • อื่นๆ ตามร้องขอ

หมายเหตุ :

* มีรายชื่อบริษัทประเมินให้เลือก เพิ่มเติม: 1. เอกสารสำเนาทุกฉบับต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 2. เอกสารแปลเป็นภาษาไทย/อังกฤษ เมื่อเอกสารเป็นภาษาอื่นๆ