จุดเด่น

 • พิจารณาอนุมัติสินเชื่อจากหลักประกันเป็นหลัก
 • ไม่มีเพดานวงเงินสูงสุด
 • ผลประโยชน์ไม่ถึง 0.92 บาท/เดือน ค่าธรรมเนียมไม่แพง
 • สัญญาเป็นธรรม โปร่งใส
 • ขออนุมัติง่ายไม่ยุ่งยาก
 • ไถ่ถอนเมื่อไหร่ก็ได้
 • รับเงินภายใน 7 วันทำการ หลังจากวงเงินอนุมัติ

เงื่อนไขขายฝาก

 • วงเงิน

  ไม่เกิน 65% ของราคาประเมินขันตํ่า 10 ล้านบาท และไม่มีเพดานวงเงินสูงสุด

 • หลักประกัน

  ที่ดินในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จังหวัดท่องเที่ยว หรือหัวเมืองใหญ่ที่สําคัญ

 • ระยะเวลา

  ไม่ตํ่ากว่า 1 ปี (พร้อมสิทธิต่ออายุอีก 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 1 ปี)

 • การชําระสินไถ่บางส่วนกรณีต่อสัญญา

  ขั้นตํ่า 20% ของวงเงินทุก 1 ปี

 • การชําระผลประโยชน์

  หักผลประโยชน์ล่วงหน้าตลอดอายุสัญญาคืนผลประโยชน์ตามสัดส่วนเมื่อไถ่ทรัพย์ก่อนกําหนด ค่าผลประโยชน์ปรับตามวงเงินของการต่ออายุสัญญาครั้งใหม่

 • ระยะเวลาในการรับเงิน

  ไม่เกิน 7 วันทําการ หลังวงเงินอนุมัติ

 • เงื่อนไขอื่นๆ

  ให้สิทธิผู้ขายฝากเช่าทรัพย์ขายฝากตลอดอายุสัญญา*

หมายเหตุ :

*กรณีทรัพย์ขายฝากมีผู้เช่าอยู่ก่อนขายฝาก ผู้รับขายฝากสงวนสิทธิ์ในการรับค่าเช่าภายหลังการขายฝาก ยกเว้นกรณีผู้ขายฝากยกเลิกสัญญาเช่าในวันที่ขายฝาก

ค่าใช้จ่าย

ผลประโยชน์

 • ผลประโยชน์

  คงที่ 11% ต่อปี

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าธรรมเนียมการขายฝาก

  1.5% ของวงเงิน (ชําระครั้งเดียวเมื่อเบิก)

 • ค่าปรับชําระคืนเงินต้นก่อนกําหนด

  2% ของเงินต้นที่ชําระก่อนกําหนด (ชําระเมื่อมีการชําระก่อนกําหนด)

 • ค่าธรรมเนียมกันเงิน

  2% ของวงเงินที่ไม่ได้เบิกใช้ (ชําระเมื่อเบิกวงเงินครั้งแรก)

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 • ค่าสำรวจ

  สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท/ครั้ง (คิดตามระยะทาง)

 • ค่าประเมิน

  เป็นไปตามที่ผู้ประเมินอิสระกําหนด เพื่อกําหนดวงเงินขายฝาก

 • ค่าเดินทางไปกรมที่ดิน

  สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท/ครั้ง (คิดตามระยะทาง) เพื่อเป็นค่าเดินทางในการจดทะเบียนนิติกรรมที่กรมที่ดิน

 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  รับผิดชอบโดยผู้ขายฝาก

 • ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

  รับผิดชอบโดยผู้ขายฝาก

 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

  รับผิดชอบโดย MBKG

ที่ดินรับขายฝาก

 • รับเฉพาะโฉนดที่ดิน (ไม่รับเอกสารสิทธิประเภทอื่น เช่น นส.3 ก หรือ สิทธิการเช่า)
 • ทำเลเมืองในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จังหวัดท่องเที่ยว หรือหัวเมืองใหญ่ที่สามารถพัฒนาในเชิงพาณิชย์
 • ที่ดินต้องมีหน้ากว้างขั้นต่ำ 12 เมตร และมีทางออกสู่ทางสาธารณะเขตทางขั้นต่ำ 6 เมตร
 • ที่ดินไม่สูงกว่าระดับน้ำทะเลเกิน 80 เมตร และไม่ให้ราคากรณีลาดชันเกิน 30 องศา
 • มีสาธารณูปโภคพื้นฐานเข้าถึง เช่น ไฟฟ้า ประปา และสัญญาณโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ไม่รับที่ดินที่พัฒนาเป็นโครงการคอนโด หรืออยู่ระหว่างก่อสร้าง หรือยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ
 • ไม่รับที่ดินเปล่าในโครงการจัดสรรหรือเลี่ยงจัดสรร
 • ที่ดินที่มีสิ่งปลูกสร้างอยู่แล้วจะพิจารณาเป็นรายกรณีไป และมีความสอดคล้องกับธุรกิจที่บริษัทฯ ทำอยู่

เอกสารประกอบการพิจารณาการขอสินเชื่อ

บุคคลธรรมดา

 • บัตรประชาชน (มีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • ทะเบียนสมรส/หย่า (ถ้ามี)
 • หนังสือยินยอมคู่สมรส (ถ้ามี) เพื่อทํานิติกรรมที่กรมที่ดิน
 • บัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • รายงานเครดิตบูโร
 • อื่นๆ ตามร้องขอ

หมายเหตุ :

*
มีฟอร์มจากทางบริษัทฯ ให้

นิติบุคคล

 • หนังสือรับรองบริษัท (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • รายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
 • บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตของกรรมการ (มีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี
 • แบบยื่นแสดงรายการเสียภาษี (ภ.ง.ด. 50) ปีล่าสุด
 • บัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • รายงานเครดิตบูโร(1)
 • อื่น ๆ ตามร้องขอ

หมายเหตุ :

(1)
รายงานเครดิตบูโรของกรรมการผู้มีอำนาจ

เอกสารหลักประกัน

 • โฉนดที่ดิน
 • รูปถ่ายหลักประกัน
 • แผนที่ตั้งหลักประกัน
 • หนังสือยินยอมขายฝาก
 • รายงานการประเมินโดยผู้ประเมินที่บริษัทเลือก*
 • อื่นๆ ตามร้องขอ

หมายเหตุ :

* มีรายชื่อบริษัทประเมินให้เลือก เพิ่มเติม: 1. เอกสารสำเนาทุกฉบับต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 2. เอกสารแปลเป็นภาษาไทย/อังกฤษ เมื่อเอกสารเป็นภาษาอื่นๆ