วิสัยทัศน์

“เป็นผู้นำ

ในการให้บริการสินเชื่อทางเลือก”

พันธกิจ

“ช่วยเหลือผู้ที่ต้องการเงินทุนในเวลาที่เร่งด่วน ด้วยความจริงใจ และเป็นกันเอง”