ขายฝาก

ข้อมูลทั่วไป

ขายฝากเป็นเครื่องมือทางการเงินดั้งเดิมที่อยู่คู่กับสังคมไทยมานาน เพราะมีรูปแบบที่เข้าใจได้ง่ายไม่ซับซ้อนขั้นตอนสะดวกรวดเร็ว เพียงแค่ผู้ขอสินเชื่อนำทรัพย์สินไปขายฝากไว้กับผู้ให้สินเชื่อเพื่อให้ได้เงินไปใช้ตามต้องการ กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ขายฝากจะโอนไปเป็นของผู้ให้สินเชื่อโดยมีข้อตกลงร่วมกัน 2 ฝ่ายว่า ผู้ขอสินเชื่อสามารถไถ่ทรัพย์คืนได้ในจำนวนเงิน และระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโอนกลับคืนไปเป็นของผู้ขอสินเชื่อตามเดิม

เงื่อนไข

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขขายฝาก

 • วงเงินไม่เกิน 65% ของราคาประเมิน ขั้นต่ำ 10 ล้านบาท
 • หักผลประโยชน์ล่วงหน้าตลอดอายุสัญญา คืนผลประโยชน์ตามสัดส่วนเมื่อไถ่ถอนก่อนกำหนดเวลา
 • ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 1 ปี (พร้อมสิทธิต่ออายุอีก 1 ปี 2 ครั้ง)
 • รับเงินไม่เกิน 7 วันทำการหลังวงเงินอนุมัติ
 • ไม่รับที่ดินที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเป็นโครงการคอนโด
 • กรรมสิทธิ์ในที่ดินทุกแปลงรวมทั้งสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินทุกประเภท เช่น อาคาร ต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลคนเดียวกัน
 • ไม่ให้ราคาที่ดินที่มีเอกสารสิทธิที่แสดงถึงการรอนสิทธิต่างๆ เช่น ที่ดินที่มีการจดภาระจำยอม รวมทั้งกรณีมีข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ในที่ดิน เช่น บ่อน้ำ บริเวณที่มีสายไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่าน บริเวณที่มีการบุกรุก เป็นต้น

หมายเหตุ : เงื่อนไขขึ้นอยู่กับผลอนุมัติและอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตราค่าธรรมเนียม

 • คิดผลประโยชน์ไม่เกิน 11% ต่อปี และค่าธรรมเนียม 1.5%
 • ไถ่ทรัพย์ก่อนกำหนดคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเพียง 2% ของวงเงินเมื่อปิดบัญชีก่อนกำหนด
 • ต่ออายุเมื่อสิ้นสุดสัญญา คิดค่าธรรมเนียม 1% ของวงเงินที่ต่อ พร้อมวางผลประโยชน์ล่วงหน้าตลอดอายุสัญญา
 • ค่าสำรวจพื้นที่สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อครั้ง
 • ค่าประเมินราคา เป็นไปตามที่ผู้ประเมินอิสระกำหนด
 • ผู้ขายฝากเป็นผู้รับภาระค่าภาษี ค่าธรรมเนียมการโอนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการขายฝากทั้งหมด

ที่ดินรับขายฝาก

 • ที่ดินชายหาดหรือทำเลเมือง
 • รับเฉพาะโฉนดที่ดิน (ไม่รับ น.ส.3 ก หรือสิทธิการเช่า)
 • มีทางออกสู่ทางสาธารณะ
 • ความสูงไม่เกินระดับน้ำทะเลเกิน 80 เมตร
 • มีสาธารณูปโภคพื้นฐานเข้าถึง (ไฟฟ้า ประปา สัญญาณโทรศัพท์)
 • ไม่รับที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมหรือเกษตรกรรม
 • ไม่รับที่ดินที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง หรือยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ
 • ที่ดินที่มีสิ่งปลูกสร้างเชิงพาณิชย์จะพิจารณาเป็นรายกรณีไป

เอกสารประกอบการพิจารณาการขอสินเชื่อ

บุคคลธรรมดา

 • บัตรประชาชน/พาสปอร์ต (มีอายุมากกว่า 6 เดือน)
 • ทะเบียนสมรส/หย่า (ถ้ามี) *
 • หนังสือยินยอมจากคู่สมรส **
 • บัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • รายงานเครดิตบูโร
 • อื่น ๆ ตามร้องขอ

หมายเหตุ:
* ทางบริษัทฯมีสิทธิ์ร้องขอให้คู่สมรสหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของผู้กู้ เป็นผู้กู้ร่วม
** มีฟอร์มจากทางบริษัทฯให้

นิติบุคคล

 • หนังสือรับรองบริษัท (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • รายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
 • บัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • พาสปอร์ต/บัตรประชาชนของกรรมการ
 • รายงานเครดิตบูโร *
 • อื่น ๆ ตามร้องขอ

หมายเหตุ:
รายงานเครดิตบูโรของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

เอกสารหลักประกัน

 • โฉนดที่ดิน
 • รูปถ่ายหลักประกัน
 • แผนที่ตั้งหลักประกัน
 • หนังสือยินยอมขายฝาก

เพิ่มเติม :

 1. เอกสารสำเนาทุกฉบับต้องเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
 2. เอกสารแปลเป็นภาษาไทย/อังกฤษ เมื่อเอกสารเป็นภาษาอื่น ๆ สำเนาพาสปอร์ตต้องเป็นสำเนาสีเท่านั้น