ทรัพย์รอการขาย

ขั้นตอนการซื้อ

เงื่อนไขการเสนอซื้อและการชำระเงิน

  1. ผู้จะซื้อยอมรับว่าการซื้อขายทรัพย์เป็นการซื้อขายตามสภาพทรัพย์สินปัจจุบัน และผู้จะซื้อได้ตรวจสอบสภาพทรัพย์สินก่อนทำการเสนอซื้อ
  2. ผู้จะซื้อต้องวางเงินมัดจำขั้นต่ำ 10% ของราคาที่บริษัทฯตกลงขาย โดยชำระเป็นแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟ ขีดคร่อมเฉพาะ (Account Payee Only) และขีดฆ่าหรือผู้ถือ ที่เรียกเก็บเงินได้ในเขต Clearing กรุงเทพมหานคร โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเรียกเก็บ สั่งจ่ายในนาม บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด พร้อมทำสัญญาจะซื้อจะขายภายใน 10 วัน นับตั้งแต่วันที่วางเงินมัดจำการซื้อ ส่วนจำนวนเงินส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดในวันโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 45 วันนับจากวันทำสัญญาจะซื้อจะขาย
  3. ผู้จะซื้อเป็นผู้รับภาระบรรดาค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดจากการโอนกรรมสิทธิ์ และสิทธิการเช่าทรัพย์สิน รวมทั้งภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าอากร ค่าธรรมเนียมการโอน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าธรรมเนียมการโอนสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา และจะต้องคืนมัดจำ หรือเงินประกันที่บริษัทได้วางไว้กับหน่วยงานสาธารณูปโภคให้แก่บริษัท
  4. กรณีหากมีผู้จะซื้อทรัพย์มากกว่า 1 รายขึ้นไปในเวลาและราคาใกล้เคียงกัน บริษัทฯขอสงวนสิทธิพิจารณาเงื่อนไขของผู้จะซื้อรายที่เสนอเงื่อนไขราคาซื้อ และ/หรือการชำระราคาที่ดีที่สุดก่อนเป็นลำดับแรก แล้วจึงจะพิจารณาผู้จะซื้อในลำดับถัดๆ ไป หรืออาจจะจัดประมูลโดยวิธียื่นซองเสนอราคาตามระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ ได้ตามแต่กรณี ทั้งนี้ โดยดุลยพินิจของบริษัทฯ.
  5. กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อและ/หรือเพิ่มเติมบุคคลรับโอนกรรมสิทธิ์ ผู้จะขายคิดค่าธรรมเนียมอัตราร้อยละ 1 ของราคาซื้อขายทรัพย์นั้นต่อคน และต้องไม่น้อยกว่า 50,000 บาท ต่อคน (ยกเว้นเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน) โดยผู้จะซื้อต้องทำการแจ้งเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้จะขายทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ ก่อนวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ ผู้จะซื้อเดิมและผู้จะซื้อใหม่