เกี่ยวกับเรา

นโยบายบริการ

 1. 1

  ให้บริการลูกค้าด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าทุกคนอย่างเท่าเทียม

 1. 2

  ใส่ใจในเรื่องของการบริการที่มีคุณภาพและแสดงออกให้ลูกค้าเห็นถึงความเอาใจใส่ที่มีต่อลูกค้า

  • Service Mind ใส่ใจในเรื่องของการบริการและแสดงออกให้ลูกค้าเห็นถึงความเอาใจใส่ที่มีต่อลูกค้า
  • Understand & Answer Customer เข้าใจถึงปัญหาของลูกค้าและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด
  • Knowledge Management ฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อความเป็นมืออาชีพ มีความ น่าเชื่อถือ รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วนและเก็บข้อมูลที่ไม่พึงเปิดเผยของลูกค้าเป็นความลับ

OUR PROCESS IS FAST AND SIMPLE

 1. 3

  มีจิตสำนึกในการให้บริการ และสร้างมาตรฐานให้บริการให้เป็นที่ยอมรับ

 1. 4

  สร้างความน่าเชื่อถือในการให้บริการ โดยเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าเป็นความลับและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ธุรกิจอื่น