garun

garun

About our CSR

บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี กิจกรรมครั้งล่าสุดคือ MBK-G RUN III for Sea Turtles 2017 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้ทุกคนได้ตระหนักถึงภัยจากมนุษย์ที่คุกคามหลากหลายชีวิตในท้องทะเลทั้งทางตรงและทางอ้อม เนื่องจากเต่าทะเลคือตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์วิทยาในท้องทะเลบริเวณนั้น ๆ และภัยจากมนุษย์ที่รุกล้ำพื้นที่ชายหาดที่เต่าทะเลใช้วางไข่ กลายเป็นรีสอร์ท ขยะในทะเลจากน้ำมือมนุษย์ ก็เป็นปัจจัยที่กระทบต่อจำนวนประชากรเต่าทะเลไทยอย่างน่าตกใจ นอกจากนี้องค์กรที่ทำงานด้านการอนุรักษ์ทั้งหลาย ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ให้ตระหนักถึงวิกฤติดังกล่าว ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้เล็งเห็นถึงพันธกิจ (Mission) นี้

โดยบริษัทฯ นำเงินรายได้จากการสมัครวิ่งของนักวิ่งทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายไปใช้ในการรณรงค์สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ร่วมกับหลายหน่วยงาน เช่น สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน โดยกรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง จังหวัดภูเก็ต และศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการอนุรักษ์เต่าทะเล รวมทั้งการร่วมสร้างเงินทุนตั้งต้นในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่จะก่อให้เกิดธุรกิจหมุนเวียนสร้างรายได้เข้าสู่หน่วยงานข้างต้น (Revenue Model) เพื่อลดการพึ่งพาเงินบริจาค ซึ่งมีความไม่แน่นอนสูง เพื่อนำมาเป็นปัจจัยในการอนุรักษ์เต่าทะเลไทยในระยะยาวได้ต่อไป ซึ่งกิจกรรม MBK-G RUN III for Sea Turtles 2017 ที่ผ่านมา ได้มีการเปิดตัว ”น้องการันต์” เต่าทะเลที่ถูกออกแบบมาเพื่อเป็น mascot ของงานนี้โดยเฉพาะและมีบุคคลิกที่ ฉลาด ช่างพูด ชอบออกกำลังกาย และรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทนของเหล่านักอนุรักษ์ มาเพื่อช่วยสร้างให้ทุกคนได้รู้คุณค่าและตระหนักถึงวิกฤติของเผ่าพันธุ์เต่าทะเล มีหน้าที่รณรงค์ให้ทุกคนช่วยกันแยกขยะ ลดการใช้ถุงพลาสติก และหันมาใช้ถุงผ้า เพื่อลดผลกระทบที่คาดไม่ถึงกับชีวิตของประชากรเต่าทะเล ที่มีแต่ลดจำนวนลงทุกวันHow to Donate

“น้องการันต์” เป็นตัวแทนของเหล่านักอนุรักษ์ และเป็นส่วนหนึ่งในโครงการอนุรักษ์เต่าทะเล ซึ่งทางบริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด ได้จัดทำเป็นไลน์ ครีเอเตอร์ สติกเกอร์ ทุก ๆ การดาวน์โหลดสติกเกอร์จะนำเงินรายได้ไปเพื่อการสนับสนุนมูลนิธิและหน่วยงานเกี่ยวกับเต่าทะเล

How to download

QR Code